Во согласност со член 3 од Законот за изменување и дополнување за законот за сметководство

за буџетите и буџетските корисници службен весник бр. 170 од 27.11.2017 година ги објавуваме завршните сметки за 2019 година.